Malostranský helioport

hel4aneb VELMI PODEZŘELÉ ROZHODNUTÍ ÚŘEDNÍKA ODBORU PAMÁTKOVÉ PÉČE p. MARTINA TRNKY
(bývalého ředitele Magistrátu hl.m.Prahy).

Již třetím rokem bojují obyvatelé v Mělnické ulici na Malé Straně za odstranění „černé stavby“, která vyrostla na střeše protějšího domu v Plaské ul.č.5.
Jedná se o mohutnou vysutou střešní plošinu (terasu) kovové konstrukce z ocelových plechů, usazených na kovových vzpěrách. Tato terasa rozhodně nepatří na malostranskou střechu! Nachází se na území Pražské památkové rezervace a vztahuje se na ni rovněž ustanovení nařízení vlády č.66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze ze dne 21.7.1971.
Památková rezervace v hl.m. Praze, představující historické jádro Prahy, byla v r.1992 zařazena do Seznamu světově kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Každý, kdo rekonstruoval dům v této lokalitě ví, kolik nutných povolení od stavebních úřadů a památkářů musel mít, aby jeho projekt na opravu a údržbu domu mohl být schválen. Ví, jak bylo přísně dohlíženo příslušnými orgány, aby projekt splňoval vše dle původních historických plánů (včetně původních historických střešních tašek, úrovně výšky hřebenu střechy, atd., až po barvu fasády), a to proto, aby nebyla narušena objemová a prostorová skladba historických objektů a poškozeno prostředí Pražské památkové rezervace.
A je to tak správně, neboť jen tímto způsobem zůstanou tyto urbanistické památky jako celek zachovány pro příští generace.
Stavitel této plošiny (terasy) a zároveň majitel domu Ing.arch.Hornek si byl nejspíš dobře vědom, že by na tuto obludnost povolení nedostal a začal ji stavět na černo. Snad i dopředu věděl, že mu to nakonec nějak projde….

Když v prosinci r.2011 začala tato stavba na střeše domu Plaská 5 vyrůstat, vyděšení obyvatelé protějších domů na ni upozornili Stavební odbor P5.

V následující chronologii se dočtete, jak se celý případ vyvíjel, jak se dodržují a nedodržují výše uvedené zákony a jak vysoký úředník Magistrátu zapracoval ve prospěch zájmu jednotlivce na úkor ostatních, a to i za cenu poškozování kulturních památek.

Prosinec 2011 – stavba započala a byl na ni upozorněn Staveb.odbor P5.

hel2

(Je zde také vidět nedodržení historické malostranské krytiny a úrovně výšky hřebenu střechy).

Únor 2012 – stavba pokračuje i přes výzvu k jejímu okamžitému zastavení Stavebním úřadem P5.

Březen 2012

hel5

Korespondence s příslušnými úřady :

2.1.2012 – Podána stížnost od obyvatelů protějšího domu Mělnická 6 stavebnímu úřadu P5, s upozorněním na „černou stavbu“.
-
14.2.2012 – Sdělení Stavebního úřadu, že vyzval stavebníka k okamžitému zastavení stavebních prací a je zahájeno řízení o odstranění stavby.
-

Stavitel přesto pokračuje ve výstavbě.
-
23.7.2012 – Zaslán dopis na Stavební úřad P5 s žádostí SVJ a BD Mělnická 6 o informaci, v jaké fázi je řízení o odstranění stavby.
-
24.7.2012 – Zaslána stížnost SVJ a BD Mělnická 6 na Magistrát hl.m.Prahy Odbor památkové péče s žádostí o odstranění stavby.
-
5.8.2012 – Osobní návštěva zástupců BD a SVJ Mělnická 6 na NPÚ (Národní památkový úřad hl.m.Prahy). Zde nám bylo sděleno, že NPÚ magistrátnímu Odboru památkové péče na jejich žádost o povolení stavby odpověděl dopisem ze dne 4.6.2012, že…“z hlediska památkové péče je předložený návrh vyloučený , neboť nedbá architektonických vztahů ke kulturním památkám a jejich souborům, nenavazuje na jejich objemovou a prostorovou skladbu i prostředí a není přiměřeně dotvářen k současné architektonické tvorbě. Osazení střešní plošiny je z hlediska památkové péče neakceptovatelné“. Podepsán PhDr.Michael Zachař v.r. – ředitel.
-
A teď čtěte pozorně !
6.8.2012 – Jsme obdrželi odpověď na náš dopis ze dne 24.7.2012 z Magistrátního Odboru památkové péče od Ing.Martina Trnky, ředitele MHMP (po té, co již znal rozhodnutí NPÚ), že na žádost stavitele ze dne 10.4.2012 mu byla stavba dne 19.6.2012 povolena neboť je a k c e p t o v a t e l n á.
-
16.8.2012 – Zaslán dopis Stavebnímu úřadu P5, kde se domáháme sdělení o rozhodnutí řízení.
-
24.8.2012 – Odpověď ze Stavebního úřadu P5, ve které nás upozorňují, že nemáme nárok na poskytnutí informací. Podepsána ing.arch.Zacharieva – vedoucí odboru.
-
25.7.2012 – Zaslán dopis na Radu MČ P5 s žádostí o informaci, jak probíhá řízení o odstranění stavby.
-
27.8.2012 – Odpověď přímo od starosty MČ P5 MUDr.Radka Klímy, ve které nám oznamuje, že Správní řízení o odstranění stavby a přestupkové řízení nebylo dosud pravomocně ukončeno.
-
10.9.2012 – Zaslán dopis na Stavební úřad P5, ve kterém se domáháme práva znát stav průběhu řízení o odstranění stavby, s upozorněním, že nás nemohou jako bezprostřední sousedy se společným dvorem, opomenout.
-
13.9.2012 – Odpověď od Staveb.úřadu P5, že nám už jednou napsali, že nemáme nárok.
-
5.11.2012 – Napsán dopis na Památkovou inspekci Ministerstva kultury, ve kterém jim popisujeme průběh celého případu.
-
28.11.2012 – Odpověď od ředitele Památkové inspekce MK JUDr.Martina Zídka, kde nám sděluje, že si vyžádal spisový materiál od Magistrátu OPP a na základě zjištění zváží možnost přezkumu daného stanoviska OPP.
-
28.1.2013 – Žádost BD a SVJ Mělnická 6 o přezkumné řízení Magistrátu hl.m.Prahy o povolení terasy (podepsáno 22 rozhořčených občanů).
-
21.2.2013 – Odpověď z MK, ve které nám sděluje JUDr.Martin Zídek, že na základě zjištěných skutečností bylo Památkovou inspekcí zahájeno přezkumné řízení, které nebylo ještě ukončeno a že o jeho výsledku budeme informováni.
-
10.6.2013 – Telefonát na Památkovou inspekci MK s dotazem, proč nás neinformují o výsledku přezkumného řízení, neboť z NPÚ jsme se již dozvěděli, že bylo rozhodnuto stavbu terasy odstranit.
Mgr.Kateřina Tupá nám sdělila, že nás ještě nemají o čem informovat, neboť, přestože bylo Památkovou inspekcí MK rozhodnuto stavbu odstranit, stavitel Ing.arch Hornek se přes své právníky odvolal k ministryni kultury Hanákové.
-
Čas šel a šel, vyměnil se ministr kultury…………
-
25.9.2013 – Případu se ujalo občanské sdružení Občané pro Prahu 5 a napsalo dopis ministru kultury Balvínovi, ve kterém mu oznamuje své pobouření nad celou kauzou a žádá jej o respektování rozhodnutí komise jeho vlastního resortu, tzn. potvrdit odstranění stavby terasy.
-
Odpověď na dopis občanského sdružení zatím nepřišla.

Příspěvek byl publikován v rubrice Praha, Praha 5 a jeho autorem je handy. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.